Regler for refusjon for deltakelse i konkurranser

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 21. Jun 2019

På årsmøtet avholdt i mars 2019 vedtok vi regler for refusjon av startkontingenter for individuell deltakelse i konkurranser. Dette er først og fremst aktuelt for allsport, langrenn og sykkel.

Regler og retningslinjer for deltakelse i konkurranser/arrangement
English: See below.
Refusjon av startkontingenter for individuell deltakelse i norske konkurranser/arrangementer for Telenor BIL kan gis medlemmer på basis av skriftlig søknad, med dokumenterte utlegg og dokumentert gjennomført deltakelse. Maksimalt beløp for individuell deltakelse per år som refunseres fastsettes til kr. 3000.  

Lagkonkurrranser i Norge og utlandet og individuelle konkurranser i Norge kan etter forhåndssøknad potensielt og delvis støttes, mht. reiseutgifter.  Maksimal størrelse på refusjon av reiseutgifter settes til kr. 1000 per år.

Søknad om refusjon forelegges snarest mulig etter siste planlagte og gjennomførte konkurranse/arrangement og senest innen 31.12. i kalenderåret.  Søknad sendes kasserer eller leder i aktuell gruppe.

Søknad om refusjon som bare delvis er i hht. premissene gitt over kan vurderes, så sant det framlegges relevant dokumentasjon som begrunner avviket.

Merk: Du må alltid være påmeldt som Telenor / Telenor BIL (lag/forening) i konkurranser for å få refundert startkontigenten!


At the annual meeting held in March 2019, we adopted rules for the reimbursement of starting quotas for individual participation in competitions. This is primarily relevant for all-sport, cross-country skiing and cycling.
Rules and guidelines for participation in competitions/events:
Reimbursement of entry fees for individual participation in Norwegian competitions/events for Telenor / Telenor BIL can be given to members on the basis of a written application, with documented expenses and documented completed participation. The maximum amount for individual participation per year that is reimbursed is set at NOK. 3000.
Team competitions in Norway and abroad and individual competitions in Norway can, after prior application, potentially and partially be supported, in terms of travel expenses. The maximum amount of reimbursement of travel expenses is set at NOK. 1000 per year.
Applications for reimbursement must be submitted as soon as possible after the last planned and completed competition/event and no later than 31.12. in the calendar year. Applications are sent to the treasurer or leader of the relevant group.
Application for reimbursement that is only partially in accordance with the premises given above can be assessed, as long as relevant documentation is presented that justifies the deviation.
You must always be registered as Telenor / Telenor BIL (team/association) participant in competitions to be entitled to a refund of the entry fee!

10 Kommentarer

Profiltøybestilling høst2019

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 16. Mai 2019

Oppdatert 16-09-2019.

Trimtex sin webshop for bestilling av profiltøy er nå lukket. Bestillingsfrist var 27/9. Webshopen åpner igjen til våren. Medlemmer av Telenor BIL får en verdikode som gir rabatt ved handel.

Du finner oppdatert informasjon om trimtøy på:  https://idrett.telenor.no/p/28631/trimtoyÅrsrapport 2018

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 3. Mai 2019

Årsberetning 2018

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo 


Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder: Teodor Helgesen 

Nestleder: Trude Persdatter Sundblad 

Kasserer: Jone Martin Eileraas 

Sekretær: Ketil Risvoll 

Styremedlem: Markus Bjølgerud

Styremedlem: Hilde Søndrol

Styremedlem: Steinar Ostermann 

Varamedlem1: Karianne Braat

Varamedlem 2: Henning Ustgård

Varamedlem 3: Arnt Grøttum


Revisor: Christian Deisz og Sunniva Syrrist


Valgkomitè: Valentin Rossebø og Morten Christiansen. 


Om styrets arbeid Det har blitt avholdt månedlige styremøter med unntak av sommerferien

I tillegg til styremøtene har medlemmer av styret bidratt med prosjektledelse og noe prosjektdeltakelse, bl.a. rettet mot Holmenkollstafetten, Birkebeinerrittet og profiltøy-utdeling


Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for Telenor Eiendom.


Vi har i perioden brukt mye tid på å sikre god bruk av websidene våre.


Styret har bestrebet seg for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett. 


Om organisering i perioden 

Styret har hatt en kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært representert.


Forhold til Bedriftsidrettskretsene Telenor BIL Oslo er tilknyttet Akershus bedriftsidrettskrets, mens all aktivitet vi deltar i foregår i OBIK. 


Økonomisituasjonen
  
Laget har en meget sunn økonomi, selv om vi har betydelig aktivitet i grupper som faller utenfor TIFs refusjonsregime. 


Etter innføring av kontingentbetaling via våre nye nettsider klarer vi å ha bedre kontroll og får større andel betalere. Dette gir bedre oversikt over antall betalende medlemmer og en bedre økonomikontroll.


Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret. 


Teleidrettsforbundet (TIF) 

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor holder fremdeles på sin gamle tildelingsmodell som ikke har blitt vesentlig endret siden da TIF ble opprettet i 1992. Styret i Oslo jobber mot TIF for å sikre at vi får en mer fremtidsrettet tildelingsmodell, hovedsakelig gjennom å sikre at vi har styremedlemmer i TIF. Det har vært avholdt ting i denne perioden, og det har blitt satt i gang et arbeid for å se på hvordan TIF skal organiseres fremover.


Inntekt i perioden 

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en kjærkommen ekstra inntekt. 


Kommunikasjonssituasjonen 

-Nettsidene: http://idrett.telenor.no

-Epost til medlemmene

-Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace

-Nyhetsbrev

-For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via gruppeoppmennene 


Medlemsaktiviteter Medlemsantallet har i 2018 steget mot 2017, dette er et resultat av bedre markedsføring av gruppene på våre nye nettsider og 2 nye grupper /cricket og yoga. Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu 

Oversikt over alle gruppene i synkende rekkefølge:

Telenor BIL Hovedgruppe

751

Sykkel

221

Langrenn

177

Golf

145

Padling

139

Alpin og friluft

136

Allsport

133

Klatring

75

Svømming

65

Fotball

46

Tennis

40

Squash

30

Yoga

25

Dans

22

Orientering

21

Bowling

16

Cricket

12

Curling

11

Volleyball

10

Styret tar sikte på å opprettholde samme aktivitet i 2019 som tidligere år, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye aktiviteter. 


Mvh 

StyretBeretning fra gruppene


Allsport

Gruppa har vært uten leder siden Pål Børmarken gikk av med pensjon til jul 2017 inntil Christina Hellegaard ble valgt til ny leder og Roar Holtedahl til kasserer i januar 2019.


Alpin- og friluftsgruppen

Teodor Helgesen: Vi har i perioden avholdt de faste turene våre og hatt en økende medlemsmasse. Av turer har vi hatt 20 personer på alpetur til Sölden, og vi har hatt 32 personer på tur til Hemsedal.


Bowling

Kåre Aunan: Bowlinggruppen består av ca 10 spillere som aktivt spiller kamper og er på treninger. I tillegg er det noen spillere som er med en sjelden gang. Vi har hatt fast trening hver tirsdag som er åpen for alle medlemmer i gruppen. I tillegg til dette har vi hatt to lag i 2018 som deltar i seriespillet i Oslo i regi av OBIK. Samme aktivitetsnivå er videreført for sesongen 2018/19. (bowlingsesongen går fra august-mai)

Bowlinggruppen arrangerte to turneringer i 2018:

 • Klubbmesterskap i mai for alle medlemmer.
   Dette er en fast tradisjon som kombineres med årsmøte etter at spillingen er ferdig.
 • Telemesterskap 
  • I november arrangerte vi Telemesterskap med deltakere fra Oslo, Kongsberg, Skien, Kongsvinger, Trondheim og Tromsø, totalt var det 35 deltakere.
  • Mesterskapet ble arrangert på Metro Lucky bowling, og var svært vellykket. Både spilling og arrangement gikk bra med individuelt spill fredag og lagkonkurranse lørdag.
  • Bankett med premieutdeling avsluttet arrangementet lørdag kveld.

For 2019 vil vi avholde det årlige klubbmesterskapet og satser på å delta i Telemesterskapet som i 2019 arrangeres i Trondheim.


Cricket

Årsberetning ikke mottatt. Ny gruppe i 2018.


Curling

Roar Holtedahl: Lag Telenor1 spilte som vanlig i OCK serien i Snarøya hallen og endte på delt 6.plass (av 8 lag) med 5 kamper vunnet (av 14). Vi har hatt frafall i laget i 2017 og 2018, men har nå fått rekruttert 3 nye medlemmer, slik at vi nå har 5 aktive spillere tilknyttet laget (3 ansatte og 2 pensjonister). Plasseringen i årets turnering tillater vi dels å tillegge opplæring av nye spillere, og vi er optimistiske mht. prestasjoner framover.

Lag Telenor2 spilte denne høsten i OBIK serien med litt haltende lag, da en person har sluttet og vi hadde en ute med skade. Men vi klarte å fullføre og kom på en hederlig sølvplass. Dette kan bli siste sesong for dette laget om vi ikke klarer å rekruttere inn flere spillere for neste sesong, da vi har en til som slutter. Så står bare igjen med 2 stk. på laget.


Dans

Dansegruppen hadde et Swing kurs fra 25. april til 21. juni i 2018. Det ble sendt ut mail til alle nye og gamle dansegruppemedlemmer i tillegg til annonsering på Telenor facebook. Vi håper å kunne arrangere flere dansekurs i 2019.      


Fotball

Mattis Olimb: Fotballgruppa hadde med lag i eliteserie i bedriftserien. Vi hadde fast fredagsfotball. 

Også startet vi opp prøveprosjekt med cageball en gamg i uken fra september til november, med varierende oppmøte. 


Golf

Oai Quach: I 2018 hadde vi følgende aktiviteter.

 • Mulighet for trening på Fornebu Indoor Golf fra ca januar til mars (kun range baller)
 • Mulighet for trening på Ballerud ca april til september (kun range baller)
 • Telemesterskap 17-18 august
 • Klubbmesterskap 14 september
 • 2 lag i OBIK serien
 • Avtale greenfee Asker GK & Bærum GK


Klatring

Ådne Gabrielsen: Vi har stort sett hatt en ukentlig felles økt hver tirsdag. Oppmøtet varierer en del, men er stort sett et sted mellom 2 og 8. Vi har i tillegg arrangert et kurs for uteklatring. 

Utover de organiserte aktivitetene er det mange i gruppa som koordinerer økter på egenhånd, eller klatrer alene. Det er generelt høy aktivitet i gruppa og 50-60 betalende medlemmer.


Langrenn

Ketil Risvoll (Leder og kasserer): Gruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2018, men det er mange som har deltatt på skirenn på individuell basis og 35 medlemmer har fått refundert startkontingenter.


Orientering

Torstein Hole: Også i 2018 har det vært relativt liten aktivitet i O-gruppa. Det er fortsatt relativt få medlemmer som deltar i løp for Telenor BIL, men en liten oppgang i antall løpere 7(4) og antall deltakelser i løp 21(8). Totalt er vi 21 medlemmer i gruppen. Noen av medlemmene er aktive orienteringsløpere for sine vanlige idrettslag og det er da ikke så vanlig å løpe OBIK løp for Telenor BIL i tillegg. Vi har heller ikke i 2018 arrangert noe o-løp men planlegger et løp 11. April 2019 på Fornebu. Leder av O-gruppa er fortsatt Torstein Hole og kasserer/materialforvalter er Ketil Risvoll.


Padling

Agnes Aanderaa: Padlegruppa ønsker å bidra til at Telenors ansatte får glede av beliggenheten ved sjøen, og ønsker at ansatte trygt skal kunne padle utenfor Fornebulandet.

Gruppa har hatt to grunnkurs med våtkort, et teknikk-kurs med intern instruktør. Vi solgte to eldre kajakker som var svært lite brukt og kjøpte to nye. Det er nå et bedre utvalg båter til ulike behov. Vi har økende antall medlemmer, og noe økning i aktivitet. I 2018 organiserte vi overnattingstur til Fyrsteilene. Dette var såpas vellykket at vi ønsker å gjenta dette. Gruppa ønsker å bidra til et padlemiljø i Telenor, ikke kun utlån av båter.


Squash

Årsberetning ikke mottatt. Leier baner på Lysaker. 


Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene kan få refundert deler av beløp brukt på klippekort.


Sykkel

Dag Ole Storrøsten: Aktivitet i 2018.


Tennis

Roger Stølsnes: I 2018 fikk vi adgang til tennis også på vintersesongen. En mindre Telenor gruppe spilte sammen enkelte ganger. Fikk dessverre ikke arrangert Telenor Open pga utfordringer med å finne tidspunkt. 


Volleyball

Inger Hvidsand: Volleyball (TTA All-stars). Vår aktivitet er trening hver mandag i sesongen, + kamper for mix og herrelag. Vi spiller på lag med Accenture og Tieto. Telenor har ansvar for mixlaget
 Accenture har ansvaret for herrelaget. Tieto har ansvaret for trening. 

Vi var med i Norges Volleyballforbundets cup januar 2018. Mixlaget spilte i sesongen 2017/18 i 3.div og klarte å rykke opp til 2.div for 2018/19 uten å tape en kamp.

Inger Hvidsand er lagleder og Gunn Klungsøyr er kasserer.


Yoga

Ny gruppe.Årsmøte

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 8. Mar 2019

Telenor BIL årsmøte tirsdag 19/3-2019

Tid: 19/3-2019 16:00 - 18:00 (selve årsmøtet varer nok ikke i 2 timer)

Sted: Telenor FBU i restauranten C/D (Fresh4You)

Med bevertning (pizza)

Saksliste:

 • 1. Åpning
 • 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 protokollunderskrivere
 • 4. Årsberetning 2018
 • 5. Regnskap 2018
 • 6. Innkomne forslag
 • 7. Budsjett 2019
 • 8. Valg
 • Eventuelt (Telenor Games)

Alle medlemmer er velkommen til å delta. Innkallingen sendes ut til gruppeledere og medlemmer i styret. Videresend gjerne innkallingen til interesserte. Påmelding til Ketil Risvoll pga bevertning.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret så snart som mulig. Send i E-post til Ketil Risvoll

Innkomne forslag:

 1. Regler og retningslinjer for deltakelse i konkurranser/arrangement:
  Forslag fra Roar Holtedahl. Refusjon av startkontingenter for individuell deltakelse i approbert* konkurranse/arrangement kan gis medlemmer på basis av skriftlig søknad, med dokumenterte utlegg og dokumentert gjennomført deltakelse.  Max beløp for individuell deltakelse per arrangement og totalt per år fastsettes til hhv kr. 1500 og kr. 3000. 
 2. Styregodtgjørelse. Styret foreslår å endre godtgjørelse til styrets medlemmer etter de regler som gjelder i henhold til skatteloven for verv i frivillige organisasjoner. I henhold til dagens regler for vårt styret mottar styreleder, nestleder, sekretær og kasserer kr. 4000,- mens styremedlemmer og varamedlemmer mottar kr. 200,- pr møtet de har deltatt på. Nye regler blir da: styreleder, nestleder, sekretær og kasserer mottar kr. 10.000 mens styremedlemmer og varamedlemmer mottar kr. 500,- pr møtet de deltar på. Begrunnelse for skillet er arbeidsbelastningen som er på de forskjellige vervene.

Valg:

Innstillingen fra valgkomiteen ved Morten Christiansen:

Leder: Anette Marie Kollenborg

Nestleder: Trude Persdatter Sundblad – Tar gjenvalg

Styremedlem 2 år: Markus Bjølgerud (overtar for Hilde Søndrol)

Styremedlem 2 år: Martin Svae-Kvifte - Ny

Styremedlem 1 år: mangler

Vara 1: Karianne Braat – Tar gjenvalg

Vara 2: Henning Ustgård – Tar gjenvalg

Vara 3: Xinli Wang – Ny

Revisor 1: Christian Deisz – Tar gjenvalg

Revisor 2: Sunniva Syrrist – Tar gjenvalgHolmenkollen Relay Holmenkollstafetten 2022 - on May 14

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 21. Feb 2019

Join the Holmenkollen Relay on May 14

 You may think it is too early to think about the Holmenkollen Relay 2022? Absolutely not. The deadline for signing up teams is May 1 and the Telenor Sportsclub at Fornebu encourages you to take the challenge and participate in this year’s relay.

 Many Telenor units have over years participated in the Holmenkollen Relay. We hope they and a number of new teams will take the challenge as are now ready to sign up  Telenor teams for the Holmenkollen Relay 2022.

 Please enter your team or your individual participation here:
https://response.questback.com/.../holmenkollstafetten2022

 

 The relay starts at Bislett Stadium in the middle of Oslo. Participants run uphill through the city, towards the famous ski jump Holmenkollen and then downhill back to Bislett Stadium. The relay has 15 legs; the shortest 400m and the longest 2800m. The length and the difficulty of the legs vary; some go uphill, some downhill and some on flat ground.

 See you on May 14 at Bislett Stadium? Sure!


1 Kommentar

Nytt styre i Telenor BIL

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 19. Feb 2019

Siste styremedlem er nå på plass.

Årsmøtet er avholdt, og nytt styre er valgt, men et styremedlem manglet. Styret har i ettertid klarte å fylle denne siste plassen.


Det nye Telenor BIL styret ser slik ut:

Verv

Navn

Valgt

Leder

Anette Marie Kollenborg – NY

2019 for 1 år

Nestleder

Trude Persdatter Sundblad – GJENVALG

2019 for 2 år

Kasserer

Jone Eileraas

2018 for 2 år

Sekretær

Ketil Risvoll

2018 for 2 år

Styremedlem

Markus Bjølgerud - GJENVALG

2019 for 2 år

Styremedlem

Martin Svae-Kvifte - NY

2019 for 2 år

Styremedlem

Annika Aarstad - NY

2019 for 1 år

Varamedlem 1

Karianne Braat – GJENVALG

2019 for 1 år

Varamedlem 2

Henning Ustgård – GJENVALG

2019 for 1 år

Varamedlem 3

Xinli Wang – NY

2019 for 1 år

Revisor 1

Christian Deisz – GJENVALG

2019 for 1 år

Revisor 2

Sunniva Syrrist – GJENVALG

2019 for 1 år

Valgkomite 1

Morten Christiansen – GJENVALG

2019 for 1 år

Valgkomite 2

Steinar Ostermann – NY

2019 for 1 år